Błąd systematyczny (ang. systematic error, non-sampling error)

Błąd systematyczny to zafałszowanie wyników badania spowodowane innymi czynnikami, niż tylko błąd losowy. Mogą należeć do nich: błędy spowodowane wadliwie skonstruowanym narzędziem badawczym, niezrozumieniem przez respondentów pytań zawartych w kwestionariuszu wywiadu, pomyłkami ankieterów przy zapisywaniu odpowiedzi, pomyłkami koderów przy wprowadzaniu danych itp.