Definicja operacyjna (ang. operational definition)

Definicja operacyjna to opis zmiennej (postawy, obiektu, zjawiska) zawierający wskaźniki i desygnaty, za pomocą których można empirycznie wykazać istnienie tej zmiennej, zmierzyć jej wartość, sklasyfikować itp. Jeżeli przedmiotem naszego badania jest religijność i jej przejawy w postawach badanych osób, to musimy najpierw przedstawić definicję operacyjną terminu „religijność”, wskazać na jej empiryczne przejawy i wskaźniki, za pomocą których można ją badać. W innym przypadku termin ten może być odbierany wieloznacznie i przez każdego być rozumianym nieco inaczej.