A posteriori (łac.)

A posteriori oznacza dosłownie “to, co późniejsze”, “w następstwie”. Termin ten oznacza poznanie oparte na doświadczeniu empirycznym, zmysłowym, przeprowadzonym za pomocą eksperymentu, obserwacji itp. Przeciwieństwo poznania „a priori”.  

A priori (łac.)

A priori oznacza dosłownie “z góry”, “z założenia”. Termin ten oznacza poznanie oparte na wnioskowaniu rozumowym, dedukcyjnym, bez odwoływania się do doświadczenia empirycznego. Przeciwieństwo poznania „a posteriori”.  

Definicja nominalna (ang. nominal definition)

Definicja nominalna jest to znaczenie, które możemy przypisać jakiemuś obiektowi, jeśli posiada własności określone w definiens. Za pomocą definicji nominalnej nazywamy zatem ten obiekt, co do którego mamy pewność, że właśnie do niego odnosi się ta definicja. W dużym uproszczeniu: … Czytaj dalej

Definicja operacyjna (ang. operational definition)

Definicja operacyjna to opis zmiennej (postawy, obiektu, zjawiska) zawierający wskaźniki i desygnaty, za pomocą których można empirycznie wykazać istnienie tej zmiennej, zmierzyć jej wartość, sklasyfikować itp. Jeżeli przedmiotem naszego badania jest religijność i jej przejawy w postawach badanych osób, to musimy … Czytaj dalej

Definicja realna (ang. real definition)

Definicja realna to opis obiektu definiowanego (definiendum), w którym podane są w możliwie wyczerpujący sposób wszystkie cechy pozwalające jednoznacznie zidentyfikować ten przedmiot w rzeczywistości empirycznej i odróżnić od pozostałych obiektów należących do tej rzeczywistości. Innymi słowy coś w rodzaju „koń … Czytaj dalej

Definiendum (łac.)

Definiendum to część definicji, oznaczająca to, co jest definiowane. W zdaniu „kot domowy jest to zwierzę z rodziny kotowatych…” definiendum będzie wyraz „kot”, który definiujemy.

Definiens (łac.)

Definiens to część definicji, oznaczająca to, za pomocą czego definiujemy wyraz definiowany (definiendum). W zdaniu „kot domowy jest to zwierzę z rodziny kotowatych…” definiensem będzie wyrażenie „zwierzę z rodziny kotowatych” za pomocą którego definiujemy „kota domowego”.

Denotacja (ang. denotation)

Denotacja to wszystko to, na co wskazuje bezpośrednio nazwa oznaczająca jakąś rzecz, obiekt, zjawisko itp. Przykład: denotacją nazwy „kot” będzie zatem każde zwierzę należące do rodziny kotowatych, z czterema łapkami i ogonem, mruczące i tak dalej, i tak dalej. Nie … Czytaj dalej