Dobór celowy (ang. purposive sampling)

Dobór celowy to metoda nielosowego doboru próby badanej, do której jednostki wybierane są na podstawie arbitralnej decyzji badaczy. Kryterium doboru celowego jest wyłącznie to, że uczestnik badania spełnia określone kryterium (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wykonywany zawód itp.)