Miara siły związku (ang. measure of correlation)

Miara siły związku wykorzystywana jest do określenia stopnia zależności pomiędzy zmiennymi. Do najpopularniejszych miar siły związku należą m.in.:

  1. dla zmiennych nominalnych: lambda, chi-kwadrat, V Cramera
  2. dla zmiennych porządkowych: gamma, współczynnik korelacji Spearmana
  3. dla zmiennych ilorazowych: współczynnik korelacji r Pearsona, nazywany również współczynnikiem korelacji liniowej.