Miara rozproszenia (ang. measure of dispersion)

Miara rozproszenia wykorzystywana jest do określenia rozkładu wartości zmiennej wokół jej wartości centralnej (średniej, przeciętnej). Do miar rozproszenia należą m.in. rozstęp, odchylenie standardowe i wariancja.