Modelowanie przyczynowe (ang. causal modelling)

Modelowanie przyczynowe to ogół metod, technik i analiz statystycznych, których głównym celem jest ustalenie związków i zależności pomiędzy zmiennymi.