Obserwacja nieuczestnicząca (ang. non-participant observation)

Obserwacja nieuczestnicząca polega na tym, że badacz znajduje się w obserwowanej grupie osób,ale ogranicza się jedynie do biernego oglądu ich zachowań.