Obserwacja uczestnicząca (ang. participant observation)

Obserwacja uczestnicząca polega na tym, że badacz nie tylko obserwuje zachowania osób, ale bierze czynny udział w ich zajęciach.