Polaryzacja opinii (ang. opinion polarization)

Polaryzacja opinii to proces głębokiego zróżnicowania poglądów i ocen wyrażanych przez społeczeństwo, a dotyczących wybranych zjawisk i wydarzeń społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych, poparcia dla partii politycznych, polityków, osób oraz instytucji publicznych itp. Polaryzacja opinii powoduje tworzenie się w społeczeństwie dwubiegunowych postaw i ocen: albo zdecydowanie krytycznych albo zdecydowanie pozytywnych wobec ocenianego zjawiska, zdarzenia, instytucji lub osoby.

Z jednej strony polaryzacja opinii ułatwia nam szybką identyfikację i poczucie wspólnoty z tą częścią społeczeństwa, z którą dzielimy własne poglądy. Z drugiej strony sprawia, że zaczynamy widzieć świat w kategoriach czarno-białych, łatwiej zgadzamy się na to, że w zależności od koniunktury społeczno-politycznej, dominuje opinia jednej z dwóch rywalizujących ze sobą stron. Coraz mniej jest miejsca na opinię „środka”.

Zresztą, kto miałby ją wyrażać i w jaki sposób (za pomocą jakich środków technicznych), skoro to właśnie media w znacznym stopniu przyczyniają się do takiej polaryzacji. Polaryzacja opinii w rezultacie może powodować nie tylko tylko podziały społeczne, ale prowadzić również do izolacji mniejszości.