Poziom odmów (ang. refusal rate)

Poziom odmów to wskaźnik efektywnej realizacji badania; określa liczbę osób, którzy odmówili uczestnictwa w badaniu, w stosunku do wszystkich osób wylosowanych do próby badanej.