Poziom istotności (ang. significance level)

Poziom istotności to określone prawdopodobieństwo, że zależność pomiędzy zmiennymi, obserwowana w próbie losowej, dotyczy również całej populacji badanej. Poziom istotności może przyjąć wartość od 0 do 1. Im mniejszy poziom istotności, tym większe jest prawdopodobieństwo, że uzyskany wynik jest „prawdziwy” w sensie statystycznym. Wartość poziomu istotności przyjmowana jest zwykle na poziomie 0,05.