Proporcja losowania (ang. sampling ratio)

Proporcja losowania to stosunek wielkości próby losowej do wielkości populacji badanej, z której została pobrana.