Randomizacja (ang. randomization)

Randomizacja to metoda losowego doboru osób do grupy eksperymentalnej i kontrolnej. Stosowana jest po to, aby przydzielenie uczestników eksperymentu do poszczególnej grupy było wyłącznie dziełem przypadku. W ten sposób zostaje zachowane prawdopodobieństwo, że obie grupy nie będą się różnić między sobą ze względu na płeć, wiek i inne cechy demograficzne, co w przeciwnym wypadku mogłoby zafałszować wyniki eksperymentu.