Rozkład normalny (ang. normal distribution)

Rozkład normalny wykorzystywany jest do przedstawienia częstości występowania wartości jakiejś zmiennej losowej. Rozkład normalny posiada kilka charakterystycznych cech:

  1. Średnia jest równa medianie i modalnej.
  2. 68% wartości zmiennych, których ten rozkład dotyczy, znajduje się w granicach jednego odchylenia standardowego od średniej
  3. 95% wartości o rozkładzie normalnym leży w granicach 2 odchyleń standardowych od średniej.

Graficzną prezentacją rozkładu normalnego jest tzw. krzywa Gaussa.