Skośność (ang. skewness)

Skośność to miara statystyczna stosowana do ustalenia asymetrii rozkładu wartości zmiennej wokół jej średniej. Jeżeli rozkład wokół średniej jest symetryczny to skośność przyjmuje wartość zero. Rozkład zwiększający się asymetrycznie po prawej stronie średniej oznacza, że skośność przyjmuje wartość dodatnią. Rozkład zwiększający się asymetrycznie po lewej stronie średniej oznacza, że skośność przyjmuje wartość ujemną.