Dokumenty osobiste (ang. personal documents, documents of life)

Dokumenty osobiste to wszelkie źródła będące zapisem życiowych doświadczeń i poglądów ludzi, którzy je równocześnie sami sporządzili. Do dokumentów osobistych zaliczamy przede wszystkim listy, pamiętniki, dzienniki, autobiografie, wspomnienia, fotografie rodzinne itp. Współcześnie do dokumentów osobistych można również zaliczyć blogi internetowe. … Czytaj dalej

Istotność danych (ang. significance)

Istotność danych w ogólnym znaczeniu jest to wartość merytoryczna informacji zgromadzonych w trakcie zrealizowanego badania w odniesieniu do celów, które miały być osiągnięte. O istotności danych decydują przede wszystkim takie elementy jak: kompletność danych, ich przydatność do dalszej analizy itp.

Szeregi czasowe (ang. times-series)

Szeregi czasowe to dane ilościowe dotyczące tego samego zjawiska obserwowanego w różnych odstępach czasu (dniach, miesiącach, latach itp.).