Test t-Studenta (ang. test t-Student)

Test t-Studenta to popularny test statystyczny, którego głównym celem jest weryfikacja hipotezy o braku różnic pomiędzy dwoma średnimi wartościami zmiennej:

  1. w dwóch próbach niezależnych; mogą to być dwie losowo wybrane grupy,
    z których jedną poddano działaniu określonego bodźca, a druga jest grupą kontrolną
  2. w dwóch próbach zależnych, czyli grupie tych samych osób, w których dwukrotnie przeprowadzono pomiar (np. przed i po aplikacji jakiegoś bodźca)
  3. w próbie pojedynczej; w tym wypadku średnia obserwowana w próbie jest porównywana ze średnią oczekiwaną w całej populacji badanej, z której próba została pobrana.