Trafność treściowa (ang. content validity)

Trafność treściowa to taka cecha narzędzia pomiarowego, że obejmuje możliwie wyczerpującą ilość wskaźników i miar wykorzystywanych do pomiaru zjawiska. Im obszerniejszy zakres wskaźników, tym z większym prawdopodobieństwem można uznać dane narzędzie za cechujące się trafnością treściową.

Przykładem może być pomiar satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy. Samo pytanie o zadowolenie z wysokości otrzymywanej pensji może być trafnym wskaźnikiem zadowolenia z pracy, ale na pewno nie wystarczającym. Jeśli pomiar satysfakcji pracowników mielibyśmy uznać za trafny treściowo, to pomiar taki powinien również obejmować pytania o satysfakcję z relacji z przełożonymi, współpracownikami, zadowolenie z otrzymywanych zadań, poczucie własnych kompetencji itp.