Wnioskowanie statystyczne (ang. statistical inference)

Wnioskowanie statystyczne to ogół metod i procedur stosowanych do opisu losowo wybranej grupy przypadków, obserwacji, wartości zmiennych itp. a następnie uogólnienia uzyskanych wyników na całą populację badaną.