Współczynnik zmienności (ang. coefficient of variation, R-squared)

Współczynnik zmienności to miara stosowana do oceny zróżnicowania pomiędzy wartościami jakiejś zmiennej, obliczana jako stosunek odchylenia standardowego do średniej rozkładu wartości danej zmiennej. Współczynnik zmienności może być stosowany do obliczania zróżnicowania pomiędzy wartościami tej samej zmiennej w kilku różnych populacjach lub wartościami kilku różnych zmiennych w tej samej populacji.