Odchylenie standardowe (ang. standard deviation)

Odchylenie standardowe to jedna z miar rozproszenia. Wskazuje na przeciętne rozrzucenie wartości zmiennej wokół jej średniej. Im większe odchylenie standardowe, tym większe jest zróżnicowanie wartości średniej wśród wszystkich analizowanych przypadków.