Zogniskowany Wywiad Grupowy (ang. Focus Group Interview)

Zogniskowany Wywiad Grupowy to jedno z określeń wywiadu fokusowego (FGI), będące dosłownym tłumaczeniem angielskiego terminu Focus Group Interview.