Związek przyczynowy (ang. causal relationship)

Związek przyczynowy to taka cecha zależności pomiędzy zmiennymi, że zmiana wartości jednej zmiennej powoduje zmianę wartości drugiej zmiennej. Do stwierdzenia istnienia związku przyczynowego konieczne jest spełnienie kilku wymogów:

  1. można w precyzyjny sposób określić, która ze zmiennych jest przyczyną, a która skutkiem
  2. pomiędzy zmiennymi zachodzi empiryczna korelacja, to znaczy zmiana wartości jednej zmiennej powoduje zmianę wartości drugiej
  3. wykluczona zostaje możliwość, że związek przyczynowy pomiędzy zmiennymi
    jest w istocie powodowany wpływem trzeciej zmiennej, co sprawia że zakładany związek jest jedynie zależnością pozorną.