Badania eksperymentalne (ang. experimental research)

Badania eksperymentalne polegają na manipulowaniu zmiennymi i stosowaniu określonych bodźców wobec uczestników badania, podzielonych zazwyczaj na grupę eksperymentalną oraz kontrolną. Istotą badań eksperymentalnych jest to, że badacze realizujący eksperyment świadomie wpływają na zachowanie osób badanych, w celu sprawdzenia, czy i w jakim stopniu zastosowane manipulacje i bodźce mogą powodować zmianę ich zachowania.