Błąd I rodzaju (ang. type I error)

Błąd I rodzaju może zostać popełniony w trakcie weryfikacji jakiejś hipotezy statystycznej i polega na odrzuceniu hipotezy zerowej jako fałszywej, podczas gdy w rzeczywistości jest ona prawdziwa.