A posteriori (łac.)

A posteriori oznacza dosłownie “to, co późniejsze”, “w następstwie”. Termin ten oznacza poznanie oparte na doświadczeniu empirycznym, zmysłowym, przeprowadzonym za pomocą eksperymentu, obserwacji itp. Przeciwieństwo poznania „a priori”.  

A priori (łac.)

A priori oznacza dosłownie “z góry”, “z założenia”. Termin ten oznacza poznanie oparte na wnioskowaniu rozumowym, dedukcyjnym, bez odwoływania się do doświadczenia empirycznego. Przeciwieństwo poznania „a posteriori”.  

Hipoteza (ang. hypothesis)

Hipoteza to niesprawdzone twierdzenie poddawane dopiero naukowej weryfikacji, a dotyczące przyczyn jakiegoś zjawiska, zdarzenia, postawy, zależności pomiędzy zmiennymi itp.

Hipoteza zerowa (ang. null hypothesis)

Hipoteza zerowa to twierdzenie zakładające brak istotnego statystycznie związku pomiędzy zmiennymi analizowanymi w trakcie eksperymentu, obserwacji lub innego badania. Znalezienie takiego związku pomiędzy zmiennymi pozwala na odrzucenie hipotezy zerowej i przyjęcie hipotezy alternatywnej.