Dobór nieprobabilistyczny (ang. non-probability sampling)

Dobór nieprobabilistyczny to każdy dobór próby badanej, w którym nie stosuje się żadnych technik losowania. Jednostka z populacji trafia do próby na podstawie arbitralnej decyzji badacza lub wg innego kryterium, ale zawsze z pominięciem rachunku prawdopodobieństwa. Najbardziej znanymi przykładami doboru nieprobabilistycznego jest dobór celowy i dobór kwotowy.