Generalizacja (ang. generalization)

Generalizacja to uogólnienie wyników badania przeprowadzonego na próbie reprezentatywnej na całą populację badaną, z której została ona wylosowana.