Metoda kuli śnieżnej (ang. snowball sampling)

Metoda kuli śnieżnej to nielosowa technika doboru respondentów do próby badanej. Po zakończeniu każdego kolejnego wywiadu ankieter prosi respondenta o wskazanie jakiejś znajomej osoby, z którą mógłby również przeprowadzić wywiad dotyczący tego samego tematu.

Metoda kuli śnieżnej przydatna jest w badaniach grup społecznych, które mogą być dla badacza trudno dostępne: mniejszości narodowych, religijnych, seksualnych, członków subkultur, osób znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej itp. Dobrym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest odnalezienie na początek kilku osób z takiej grupy; po przeprowadzeniu wywiadów i pozyskaniu zaufania, ankieter dzięki ich pomocy oraz rekomendacji może zacząć poszukiwania kolejnych respondentów.