Miara położenia (ang. measure of location)

Miara położenia wykorzystywana jest do określenia wybranej wartości zmiennej w rozkładzie wszystkich pozostałych jej wartości. Do najczęściej stosowanych miar położenia należą średnia, modalna, mediana oraz kwantyle.