Odmowa odpowiedzi (ang. answer refusal)

Odmowa odpowiedzi to nieudzielenie przez respondenta odpowiedzi na jakieś pytanie zamieszczone w kwestionariuszu wywiadu, najczęściej w sytuacji, kiedy jest ono, w odczuciu respondenta, zbyt osobiste, drażliwe itp.