Pomiar interwałowy (ang. interval measure)

Pomiar interwałowy jest jednym z czterech głównych rodzajów pomiaru, obok nominalnego, porządkowego oraz ilorazowego. Umożliwia dokonywanie dowolnych operacji matematycznych na jej wartościach, z wyjątkiem mnożenia i dzielenia.

Przykładem pomiaru interwałowego jest temperatura na skali Celsjusza albo czas kalendarzowy; zmienna w pomiarze interwałowym może przyjąć wartość zerową, ale jest to zawsze zero wyznaczone umownie (zerowa temperatura na skali Celsjusza nie oznacza braku temperatury w ogóle). Pomiar interwałowy jest dokładniejszy od pomiaru nominalnego i porządkowego, ale mniej dokładny od pomiaru ilorazowego.