Próba celowa (ang. purposive sample)

Próba celowa wybierana jest z uwagi na posiadanie przez osoby wchodzące w skład populacji badanej jakichś określonych cech związanych z tematem badania. Może to być grupa osób z określonej kategorii wiekowej, społecznej lub zawodowej, użytkownicy jakiegoś produktu, odbiorcy konkretnej usługi itp. Liczebność próby celowej jest ustalana arbitralnie, może obejmować np. wszystkie osoby z badanej zbiorowości, które spełniają określone kryteria i zgadzają się na udział w badaniu. Próba celowa jest oczywiście próbą niereprezentatywną, czyli wyników badania nie można uogólniać na całą populację, z której została wybrana.