Próba rezerwowa (ang. substituted sample)

Próba rezerwowa przygotowana jest na wypadek, gdyby podstawowa próba badana okazała się zbyt mała, żeby zrealizować wymaganą liczbę wywiadów (z powodu częstych odmów uczestnictwa w wywiadzie, niedostępności respondentów itp.).
Próba rezerwowa umożliwia ankieterom odnalezienie dodatkowych respondentów
i uzupełnienie brakującej liczby wywiadów.