Trafność ekspercka (ang. expert validity)

Trafność ekspercka pomiaru, skali pomiarowej lub wskaźnika ustalana jest na podstawie decyzji naukowców, specjalistów i znawców przedmiotu, którego pomiar dotyczy.