Skala pomiarowa (ang. measurement scale)

Skala pomiarowa to narzędzie, za pomocą którego mierzona jest wartość zmiennej. W nauce istnieją cztery zasadnicze rodzaje skal pomiarowych: nominalna, porządkowa, interwałowa oraz ilorazowa. Oprócz tego istnieje wiele sposobów (technik) użycia skali pomiarowej. Do najpopularniejszych z nich należą: skala Likerta, skala semantyczna (dyferencjał semantyczny), skala porównawcza, ranking itp.