Waga (ang. weight)

Waga to wartość liczbowa, całkowita lub ułamkowa, wyliczana i wykorzystywana w trakcie procedury ważenia próby losowej. Jeżeli każda z jednostek, która znalazła się w próbie badanej, miała takie samo prawdopodobieństwo wylosowania, to jednostce tej przypisana jest identyczna waga = 1. Jeśli warunek ten jest faktycznie spełniony, to nie ma potrzeby nadawania jednostkom innych wag (opcja ważenia zostaje wyłączona, próba jest tzw. próbą samoważącą). Może okazać się jednak, że jednostki, które znalazły się w próbie miały różne prawdopodobieństwo znalezienia się w niej. W takich wypadkach jednostkom, które miały mniejsze prawdopodobieństwo znalezienia się w próbie można przypisać większą wagę. I odwrotnie, jednostkom, które miały większe prawdopodobieństwo znalezienia się w próbie można przypisać mniejszą wagę. W ten sposób, dzięki zastosowaniu wagi, próba badana jest w większym stopniu reprezentatywna dla populacji, którą reprezentuje.