Badania ilościowe (ang. quantitative research)

Badania ilościowe obejmują ogół wszystkich badań, których cechą wspólną jest to, że ich wyniki można uogólniać na całą populację badaną. Badania ilościowe w potocznym rozumieniu pozwalają odpowiedzieć na pytania: kto? co? ile? Stosowane są wtedy, gdy głównym celem jest uzyskanie informacji na temat wielkości i częstości badanego zjawiska. Badania ilościowe realizowane są zwykle na próbach reprezentatywnych, z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi badawczych, takich jak ankiety i kwestionariusze wywiadu.