Dobór kwotowy (ang. quota sampling)

Dobór kwotowy to metoda nielosowego doboru próby badanej. Udział (liczebność, odsetek) osób w próbie ustalany jest w taki sposób, żeby był proporcjonalny do ich rzeczywistego udziału w całej populacji badanej. Przy doborze kwotowym uwzględniana jest zwykle płeć, wiek i miejsce zamieszkania badanych osób. Jeżeli jesteśmy pewni, że populacja badana liczy 51% kobiet i 49% mężczyzn, to właśnie takie proporcje zostaną przyjęte przy doborze kwotowym. Tak więc w próbie liczącej 1 000 osób musiałoby się znaleźć 510 kobiet oraz 490 mężczyzn.

Próba z doboru kwotowego, chociaż nie jest wybrana techniką losową, może być reprezentatywna dla całej populacji, ale jednak w ograniczonym stopniu. Wszystko zależy od tego, jak szczegółowymi danymi na temat badanej populacji dysponujemy. Jeżeli przy doborze losowym wykorzystujemy informacje na temat struktury demograficznej populacji sprzed kilku lub więcej lat, to ryzyko błędnego doboru znacznie wzrasta. Nie możemy być bowiem pewni, czy struktura demograficzna populacji nie zmieniła się przez ten czas na tyle, że proporcje (kwoty) przyjęte w doborze kwotowym okażą się błędne. Metodę doboru kwotowego spopularyzował w latach 30. XX wieku amerykański socjolog i badacz George Gallup, który wykorzystywał ją w swoich sondażach wyborczych.