Metoda równego prawdopodobieństwa wyboru (ang. EPSEM, equal probability of selection method)

Metoda równego prawdopodobieństwa wyboru to nic innego jak dobór losowy próby; metoda ta zapewnia, że każdy element z populacji badanej ma jednakowe losowe szanse trafienia do próby badanej.