Quasi-eksperyment (ang. quasi-experiment)

Quasi-eksperyment to badanie zbliżone do klasycznego schematu eksperymentalnego, ale nie spełniające pewnych istotnych kryteriów formalnych eksperymentu. W quasi-eksperymencie pomija się wymóg przeprowadzania pretestu; rezygnuje się również z wprowadzania grup kontrolnych. Quasi-eksperyment ogranicza się do wybrania grupy eksperymentalnej, aplikacji bodźca eksperymentalnego oraz posttestu, czyli pomiaru końcowego.

Brak pomiaru początkowego (pretestu) przed rozpoczęciem quasi-eksperymentu oraz rezygnacja z grupy kontrolnej powodują, że nie można uznawać wyników takiego badania za w pełni wiarygodne i rzetelne.