Scenariusz wywiadu (ang. discussion guide)

Scenariusz wywiadu to zestaw pytań, które moderator przedstawia do omówienia uczestnikom wywiadów fokusowych lub innych wywiadów jakościowych. Scenariusz wywiadu ma formę niestandaryzowaną tzn. pytania w nim przedstawione nie muszą być zadawane respondentowi zawsze wg takiej samej kolejności, w jakiej zostały zamieszczone. W zależności od rozwoju dyskusji moderator może niektóre pytania zadawać wcześniej lub później, z niektórych w ogóle rezygnować, dodawać nowe pytania uzupełniające itp.