Skala interwałowa (ang. interval scale)

Skala interwałowa to jedna z głównych skal pomiarowych, obok skali nominalnej, porządkowej oraz ilorazowej. Skala interwałowa jest dokładniejsza od skali nominalnej i porządkowej, ale mniej dokładna od skali ilorazowej. Pozwala mierzyć wartość zmiennej oraz różnicę pomiędzy wartościami tej samej zmiennej. Przykładem zmiennej, której wartość mierzona jest za pomocą skali interwałowej jest m.in. czas kalendarzowy, temperatura mierzona na skali Celsjusza i Fahrenheita, inteligencja mierzona standardowymi testami IQ. Na wartościach zmiennych mierzonych na skali interwałowej można dokonywać większości obliczeń matematycznych, z wyjątkiem dzielenia i mnożenia. Można stwierdzić, że pomiędzy 35 stopniami Celsjusza a 30 stopniami Celsjusza jest 5 stopni różnicy, ale nie można sensownie wykazać, ile razy pierwsza wartość temperatury jest wyższa od drugiej. Zmienna mierzona na skali interwałowej może przyjmować wartość zero, ale ma ona charakter wyłącznie umowny: zero stopni Celsjusza nie oznacza bowiem, że nie ma w ogóle żadnej temperatury.