Wywiad ilościowy (ang. quantitative interview)

Wywiad ilościowy prowadzony jest przez ankietera z respondentem za pomocą standaryzowanych narzędzi badawczych (kwestionariuszy wywiadu lub ankiet).