Standaryzacja (ang. standardization)

Standaryzacja to proces ujednolicania, normalizacji i typizacji wszelkich narzędzi, technik i metod badawczych, tak, aby można je było wykorzystywać w różnych badaniach, niezależnie od miejsca i czasu jego realizacji oraz osób, które wezmą w nim udział.

Triangulacja (ang. triangulation)

Triangulacja to procedura polegająca na zastosowaniu trzech lub więcej różnych metod i technik badawczych do badania tego samego zagadnienia. Triangulacja umożliwia porównanie skuteczności użytych metod i narzędzi badawczych, ich rzetelności, trafności itp.

Ważenie (ang. weighting)

Ważenie to procedura obliczeniowa, której głównym celem jest skorygowanie próby badanej w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu była reprezentatywna dla populacji, z której została pobrana. Im bardziej „doważona” próba, tym większa jest jej reprezentatywność dla populacji.