Brak odpowiedzi (ang. no answer)

Brak odpowiedzi to nieudzielenie odpowiedzi przez respondenta na pytanie zamieszczone w kwestionariuszu wywiadu lub ankiecie. Może to wynikać z tego, że wybór odpowiedzi zamieszczonych w kafeterii jest niewystarczający, pytanie jest niejasno sformułowane itp. W trakcie wprowadzania danych do arkusza kodowego w pakiecie statystycznym, wszystkie braki odpowiedzi są oznaczone unikatowym kodem (np. –9999); mogą być one pomijane w trakcie analizy lub zastępowane wartościami losowymi (tzw. imputacja) i analizowane wspólnie ze wszystkimi innymi danymi.