Arkusz kodowy (ang. transfer sheet)

Dawno dawno temu (obecnie raczej sporadycznie) arkuszem kodowym nazywano papierowy dokument, podzielony na kolumny i wiersze, do których wpisywane były wartości zmiennych i nazwy przypadków, pochodzące z wyników przeprowadzonego badania. Obecnie papierowy arkusz kodowy został zastąpiony przez komputerowe pakiety statystyczne, do których dane z ankiet i kwestionariuszy wywiadów wprowadzane są bezpośrednio i na bieżąco przygotowywane do dalszej analizy (czyszczone, rekodowane, uzupełniane itp.). W arkuszu kodowym każda pojedyncza kolumna odpowiada jednej zmiennej, a każdy pojedynczy wiersz odpowiada jednemu przypadkowi.