Odchylenie standardowe (ang. standard deviation)

Odchylenie standardowe to jedna z miar rozproszenia. Wskazuje na przeciętne rozrzucenie wartości zmiennej wokół jej średniej. Im większe odchylenie standardowe, tym większe jest zróżnicowanie wartości średniej wśród wszystkich analizowanych przypadków.

Odmowa odpowiedzi (ang. answer refusal)

Odmowa odpowiedzi to nieudzielenie przez respondenta odpowiedzi na jakieś pytanie zamieszczone w kwestionariuszu wywiadu, najczęściej w sytuacji, kiedy jest ono, w odczuciu respondenta, zbyt osobiste, drażliwe itp.

Odwracanie skali (ang. scale rotation)

Odwracanie skali to procedura zamiany wartości odpowiedzi znajdujących się na danej skali pomiarowej w taki sposób, że najmniejsze wartości przekształcane są na wartości największe i odwrotnie. Innymi słowy, jeżeli mamy przykładową skalę 5-stopniową, to wartość 1 zmieniamy na 5, 2 na 4, 5 … Czytaj dalej

Oferta badawcza (ang. proposal)

Oferta badawcza to pisemna propozycja realizacji konkretnego badania przesłana przez agencję badawczą do klienta, zazwyczaj w odpowiedzi na otrzymane wcześniej zapytanie badawcze. Standardowa oferta badawcza zawiera opis problemu badawczego, proponowaną metodologię badania, harmonogram planowanych prac oraz oczekiwane wynagrodzenie. Do oferty … Czytaj dalej

Off-air test

Off-air test to badanie reklamy telewizyjnej przeprowadzone jeszcze przed publiczną emisją reklamy w stacjach telewizyjnych.

Omnibus (ang. omnibus study)

Omnibus to rodzaj wielotematycznego sondażu, realizowanego przez agencję badawczą na zlecenie większej liczby klientów, dla których taki sposób dotarcia do respondentów jest bardziej opłacalny niż samodzielne zlecenie badania. Kwestionariusz wywiadu wykorzystywany w omnibusach zawiera kilka lub więcej części, na które … Czytaj dalej

On-air test

On-air test to badanie reklamy telewizyjnej przeprowadzone w warunkach, które są możliwie najbardziej naturalne dla odbiorcy testowanej reklamy np. w jego domu. Termin ten może również oznaczać test reklamy telewizyjnej przeprowadzony po jej publicznej emisji w stacjach telewizyjnych.

Operacjonalizacja (ang. operationalization)

Operacjonalizacja to proces przekształcania abstrakcyjnych pojęć, dotyczących przedmiotu badania, w konkretne wskaźniki i zmienne, dające się zmierzyć empirycznie. Operacjonalizacja pojęcia „dobrobyt społeczny” może polegać na ustaleniu wskaźników, które zdaniem badaczy dotyczą tego pojęcia i są mierzalne w praktyczny sposób, tak jak … Czytaj dalej