Funkcjonalizm (ang. functionalism)

Funkcjonalizm to orientacja teoretyczna, metodologiczna i badawcza rozpowszechniona w antropologii społecznej oraz socjologii w pierwszej połowie XX wieku. W antropologii społecznej głównymi teoretykami funkcjonalizmu byli Bronisław Malinowski (Naukowa teoria kultury, wyd. 1944) oraz Alfred R. Radcliffe Brown (A Natural Science … Czytaj dalej

Głowa gospodarstwa domowego (ang. head of household)

Głowa gospodarstwa domowego to osoba dostarczająca całość lub większość środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie gospodarstwa domowego. Jeżeli gospodarstwo domowe zamieszkują dwie lub więcej osób dostarczających porównywalne środki na jego utrzymanie, to za głowę gospodarstwa uznaję się tę osobę, która ma … Czytaj dalej

Grupa odniesienia (ang. reference group)

Grupa odniesienia to wspólnota społeczna, z którą porównuje się jednostka w celu dokonania oceny własnej pozycji i statusu społecznego, wyboru wzorów zachowania, kształtowania własnych opinii, poglądów itp. Grupę odniesienia dla danej jednostki można rozpatrywać zarówno w kontekście pozytywnym jak i negatywnym. … Czytaj dalej

Grupa społeczna (ang. social group)

Grupa społeczna to zbiorowisko osób, pomiędzy którymi zachodzą względnie stałe wzory interakcji. Osoby te pełnią względem siebie określone role i funkcje oraz są połączone jakimś rodzajem więzi (rodzinnej, rówieśniczej, środowiskowej, rasowej, religijnej itp.). Za najmniejszą grupę społeczną uznawana jest czasami diada, … Czytaj dalej

Grupa wiekowa (ang. age grade)

Grupa wiekowa to ogół osób, których wspólną cechą jest przynależność do tej samej kategorii wiekowej. Najprostszym przykładem grup wiekowych jest podział na dzieci, młodzież i dorosłych. W badaniach i analizach stosowana jest zwykle kategoryzacja z uwzględnieniem przedziałów pięcio albo dziesięcioletnich.

Historia mówiona (ang. oral history)

Historia mówiona to metoda badawcza polegająca na rejestracji oraz gromadzeniu ustnych relacji i wypowiedzi osób, a dotyczących ich doświadczeń życiowych, zmieniających się postaw i poglądów, wydarzeń których byli naocznymi świadkami itp. Narratorami historii mówionej bywają najczęściej ludzie w starszym wieku, … Czytaj dalej

Kohorta (ang. cohort)

Kohorta to grupa osób, których wspólną cechą jest to, że jakieś jedno i to samo zdarzenie przydarzyło im się w tym samym czasie. Może to być fakt narodzin w tym samym roku, ukończenie szkoły lub studiów, podjęcie pierwszej pracy zarobkowej, … Czytaj dalej

Legenda miejska (ang. urban legend)

Legenda miejska to rodzaj opowieści dotyczącej jakiegoś sensacyjnego, niesamowitego, ale jednak dość prawdopodobnego wydarzenia, które miało miejsce w niedalekiej przeszłości i w określonym miejscu. Termin ten został użyty po raz pierwszy prawdopodobnie przez amerykańskiego badacza folkloru Richarda M. Dorsona (ur. 1916 … Czytaj dalej

Norma (ang. social norm)

Norma to zasada, wzorzec, reguła określająca powszechnie obowiązujące przekonanie na temat tego jak powinni zachowywać się członkowie społeczności, grup i wspólnot, aby utrzymać należyty ład i porządek. Norma może być jednoznacznie określona i skodyfikowana jak również zostać wyrażona w mniej … Czytaj dalej